Ideari Cine Àgora2020-02-20T13:38:46+00:00

Ideari Cine Àgora 

CINE ÀGORA és un projecte d’aprenentatge i servei que recull el coneixement i la llarga experiència de Drac Màgic, entitat que neix el 1971 i que des del 1976 va començar a difondre la cultura cinematogràfica als centres educatius de tot Catalunya amb les seves campanyes El cinema com a centre d’interès, Cinema per a escolars i els cicles El cinema com a matèria interdisciplinària, entre d’altres.

Drac Màgic ha treballat en l’àmbit de la formació de públics tot incorporant els elements innovadors necessaris per conenctar amb els objectius educatius de cada moment i adaptant així mateix els continguts a l’evolució formal i tecnològica del mitjà cinematogràfic. Els seus objectius són la formació en els llenguatges artístics i audiovisuals, la difusió de la cultura i la tradició cinematogràfica i la pràctica d’aprenentatges de caràcter interdisciplinari, derivats de les característiques multidisciplinàries de l’audiovisual.

El punt de partida de la concepció del projecte CINE ÀGORA és la constatació de que la cultura visual està present en tot el trajecte vital de les persones, forma part de les experiències que alimenten els coneixements, el pensament, les emocions i les referències simbòliques que configuren les identitats personals i socials. Reforçar l’educació visual, qüestionar la recepció automatitzada i desenvolupar la pròpia creativitat és imprescindible per garantir una mirada activa i una actitud responsable en la nostra relació, individual i col·lectiva, amb el món de les imatges i la cultura audiovisual.

En totes les activitats educatives que es desenvolupen des de Drac Màgic els valors transversals són la perspectiva de gènere, la cultura de pau i el treball al voltant de les diversitat. En el cas del projecte CINE ÀGORA els aprenentatges tenen a veure amb la cultura de pau, els drets humans i la Justícia Global.

La selecció de curtmetratges proposat a l’alumnat parteix d’una diagnosi participativa prèvia que permet identificar quines dimensions dels seus contextos personals i comunitaris tenen especial vincle amb les fites de la cooperació per a la Justícia Global (classe social, gènere, experiències de migració, relacions interculturals, etc.). Els curtmetratges aborden diferents aspectes de la Justícia Global (justícia econòmica, ambiental, de gènere, dret al refugi, desplaçar-se i migrar) per tal que els i les alumnes programin en funció de les seves realitats, dels seus interessos i preocupacions per la cultura de pau i la defensa dels drets humans, entorn aquelles temàtiques sobre les quals vulguin aprofundir en el seu coneixement, proposar debats que considerin pertinents i actuals i convidar persones o entitats especialitzades en les temàtiques que es volen portar a debat i vinculades a l’activisme social del seu entorn proper.  En aquest sentit, es busca aprofundir en el vincle entre la dimensió global i local, indagant en la relació entre les realitats representades en els curtmetratges i les dels contextos de l’alumnat i de la ciutat de Barcelona.

El projecte CINE ÀGORA vol incidir en les causes estructurals de les desigualtats i les injústicies, a través de promoure l’educació en drets humans, fomentant la sensibilització i la presa de consciència dels mecanismes que generen discriminacions. Els objectius són que els i les participants en el projecte CINE ÀGORA esdevinguin ciutadans i ciutadanes actius/ves, responsables i compromesos/es amb la transformació social. Al seu torn, la promoció de l’educació en drets humans també es dirigeix als i les receptores del servei del projecte, que a través de la participació en les sessions cinematogràfiques i debats, augmentin la seva consciència crítica envers les causes que generen desigualtats i conflictes i les seves conseqüències a nivell local i global.

El cinema és un agent de transformació en la mesura que és un medi de coneixement, d’interpel·lació i de crítica. Constitueix una pràctica fonamental en la nostra construcció d’imaginari i de memòria. Totes dues funcions (com a agent transformador i com a document de memòria) són indeslligables, ja que ambdues es fonamenten en una assumpció activa de la seva responsabilitat històrica i de la història, assumint la realitat com a modificable, presentant-la com a tal, en la seva possibilitat de canvi, o intentant comunicar i produir la necessitat de canvi. La segona funció no és menys important que la primera, ja que la construcció de memòria col·lectiva sempre, en algun moment i lloc, es topa amb la barrera del poder hegemònic. Per altra banda, el reflex de la memòria sempre pot ser modificat, manipulat per les transformacions socials i polítiques que redefineixen el passat, ja que sempre hi ha usos d’aquestes memòries.

El cinema i l’audiovisual tenen, doncs, un gran poder transformador i d’agència per al canvi. Potenciar una relació compromesa, responsable, crítica i creativa amb les imatges pot ser doncs, un mecanisme de construcció d’una societat compromesa amb la transformació social. Amb aquesta idea i aquesta intenció basem projectes com el CINE ÀGORA.